El BLOC pregunta al plenari de gener sobre urbanisme, agricultura, atur i sanitat

PREGUNTA SOBRE LA CAMBRA LOCAL AGRÀRIA
–    El 9 de novembre de 2011 l’edició comarcal de “Las Provincias” informava: Alfonso Rus firma un convenio con la alcaldesa de Oliva para restaurar la Cámara Agraria en 2012.
–    Com ja ve sent habitual, els regidors de l’oposició ens vam assabentar per la premsa.
–    Però no només els regidors de l’oposició, fins i tot el regidor d’Agricultura, del govern. Ja que en la única reunió que s’ha celebrat del Consell Agrari, celebrada el 23 de novembre de 2011, quan va ser preguntat per això, no sabia res i es va comprometre a passar-nos el conveni. Va ssegurar que segurament el tindria pel caseller, que el buscaria i ens el faria arribar.
–    Posteriorment, en el Periòdic d’Informació Municipal, pareix que ja no era un conveni, sinó un acord (¾ parts per a la foto i ¼ per a la informació on deia: “la alcaldesa ha alcanzado un acuerdo con Alfonso Rus…, el acuerdo permitirá que durante el año 2012 de desarrolle la restauración del edificio y durante el mismo pueda ser utilizado por los olivenses”)
–    La pregunta és:
o    On està document del conveni o de l’acord? Es tracta d’un acord VERBAL?
o    Quan diners ens donarà la Diputació? Seran suficients?
o    On està el projecte de rehabilitació de l’Edifici de la Cambra Local Agrària que ha de preveure els treballs a realitzar i el preu que tindrà?
o    En l’última renuió del Consell Agrari se’ns va mostrar unes fotos que acreditaven l’estat de ruina de l’edifici. S’haurà d’enderrocar l’edifici? Serà un edifici de nova planta o s’haurà de rehabilitar?
o    Ha signat vosté un conveni amb la Diputació o ha arribat a un acord verbal sense saber quants diners es necessiten?
o    Ja han aconseguit vostés la titularitat de l’edifici, o continua seguent de la Conselleria? Ja han averiguat de quina és la Conselleria titular? Tinguen en compte es necessite la titularitat.
o    I sobretot, estarà disponible a l’ús dels ciutadans al llarg d’enguany, tal com assegura el Periòdic d’Informació Municipal?

PREGUNTA SOBRE EL CENTRE EQÜESTRE OLIVA NOVA
–    Hem conegut unes declaracions per part de l’alcaldia en FITUR, a través dels mitjans de comunicació, on s’assegurava que el Centre Eqüestre d’Oliva Nova ja tenia tots els permisos necessaris per dur endavant l’activitat. Una vegada més s’ha faltat a la veritat per part de l’alcaldia perquè això no és cert. Però ara no volem centrar-nos en en esta qüestió, sinó que la pregunta que li faig és la següent:
o    Donat que el torneig comença el 14 de febrer i queda no res, comptarà el Centre Eqüestre d’Oliva Nova amb tots els permisos que exigeis la llei el 14 de febrer?

PREGUNTA SOBRE EL CENTRE DE SALUT DE ST. FRANCESC
–    En le Ple celebrat el 27 d’octubre, el Sr. Aparisi, com a regidor de Sanitat, ens va comunicar la seua intenció de reunir-se amb el Conseller de Sanitat, i ningú més, per fer-li arribar les condicions en les que s’estava i demanar-li el Centre de Salut de St. Francesc. Dies després, el 30 de novembre, el Conseller de Sanitat va visitar la ciutat veïna de Gandia, on es va comprometre a obrir l’Hospital Comarcal de Gandia a finals de 2012. La pregunta és:
o    S’ha reunit vosté o algú del govern municipal amb el Conseller de Sanitat? Tenen vostés contestació sobre els plans de la Conselleria de Sanitat respecte a Oliva. Té previsió la Conselleria, en un termini raonable, de donar algun tipus de solució per millorar les condicions en què està donant el servei d’atenció mèdica a l’actual Consultori de St. Francesc?

PREGUNTA SOBRE COM QUEDARÀ EL CENTRA ASSOCIAT DEL SERVEF
–    El 13 de gener de 2012, el Consell va aprovar el Decret 14/2012 que afecta als centres associats del SERVEF. L’Ajuntament d’Oliva és una de les entitats associades al SERVEF que podria vore’s afectada. El prec que li demanem és:
o    Que en la pròxima Comissió de Foment Econòmic se’ns informe en quina mesura afectarà este Decret del Consell al Centre Associat del SERVEF d’Oliva, des del punt de vista dels treballadors adscrits, de les subvencions que reb l’Ajuntament i sobretot, des dels punt de vista dels veïns d’Oliva, ja que gràcies a ser centre associat al SERVEF els ciutadans d’Oliva no han de desplaçar-se a Gandia per a ticar la tergeta de l’atur, consultar i modificar el seu currículum i altres serveis, entre d’altres.
PREC QUE S’ACCELERE LA CONTESTACIÓ A LES AL•LEGACIONS DE RABDELLS
–    L’Associació de Veïns de la Urbanització Rabdells va presentar Projecte d’Urbanització de Zona Verda UE2 de Rabdells, el 23 de novembre de 2011. El periode d’exposició al públic va setmanes que va finalitzar i el prec que li fem és que l’Ajuntament apremie a l’agent urbanitzador a contestar les al•legacions per pronunciar-nos definitivament.
–    Afortunadament, després de la meua pregunta en la Comissió Informativa d’Ordenació del Territori, i així consta en l’acta, el regidor d’urbanisme em va contestar que la l’execució de la zona verda no generaria cap retaxació de càrregues sobre els propietaris, ja que havien pagat amb les seus quotes esta zona verda en el seu dia. Però no és el mateix que els propietaris tinguen la contestació verbal per part del govern, que per escrit i amb la tramitació que exigeix la llei.
–    No cal que fem memòria ací del calvari pel que estan passant els propietaris d’esta urbanització des de fa més d’una dècada. Per tant, pensem que esta qüestió s’ha de prioritzar.

PREC SOBRE EL NOU EQUIP D’ASSESSORS URBANÍSTICS O D’ALCALDIA
–    En el Periòdic d’Informació Municipal apareix una informació sobre la urbanització d’Aigua Blanca 4 (“Aigua Blanca 4 puede fer en un corto período de timepo su final…, el Ayuntamiento ha contratado una auditoría…, se satisfacen las demandas de los vecino…”). La pregunta és:
o    Com serà de curt el termini per a la solució?
o    Sembla ser que finalment no és una auditoria urbanística ni financera. Ens pot aclarir de què es tracta exactament: és una assessoria per a 5 urbanitzacions? És una bufet per a assessorar exclisivament a la alcaldessa? És cert que li costarà al poble quasi 22.000 euros?
o    Li demane que la resta de grups polítics municipals estiguem informats i com a mínim, ens presente a l’equip d’assessors.
o    D’altra banda, ja està preparat l’informe del cost final d’Aigua Blanca 4?  S’han reunit els tècnics municipals encarregats amb els representants dels veïns, tal com l’alcaldia els va prometre en setembre?

PREC PER A PENJAR LES ACTES DEL PLE A LA WEB MUNICIPAL
–    Demanem que les actes dels plens estiguen en la pàgina web municipal. També volem recordar que en repetides ocasions hem demanat que s’enregistren amb mitjans audiovisuals les sessions del Ple. Mentre tant, es pot penjar la gravació de l’audio, ja que estes es realitzen tots els plenaris i no tindria cap cost afegit.

PREC DEMANANT QUE ES MILLORE EL PLA EL PLA D’ESTALVI ENERGÈTIC
–    En el Periòdic d’Informació Municipal, també apareix una notícia que diu: “trabajando para reducir el coste de la iluminación…, esta medida no supone una merma en la seguridad…, ha sido recibida satisfactoriamente por los vecinos que residen en la playa. Des del BLOC-Compromís compartim l’objectiu d’estalviar en la factura de la llum i en reduir la contaminació lumínica, però els demanem que revisen eixe pla d’estalvi, de manera que nos ens trobem barris densament poblats on s’apaguen la meitat de les faroles, front a altres on pràcticament no hi ha veïns i que tenen totes les faroles enceses. Per altre costat, cal fer una revisió de certs punt de la ciutat que es queden foscos, augmentant la sensació d’inseguretat i, de fet, s’estan donant casos de robatoris.

PREGUNTA SOBRE EL RESULTAT DE L’ACORD ENTRE L’ALCADIA I UNA EMPRESA LOCAL PER CONTRACTAR ATURATS D’OLIVA
–    Fa uns mesos vam saber a través dels mitjans de comunicació que l’alcaldia havia arribat a un acord amb una empresa d’Oliva en expansió per prioritzar la contractació de persones aturades del muncipi. Des del BLOC-Compromís ens sembla bé que el govern faça este tipus de reunions. La pregunta és:
o    Hi ha acord per escrit, amb certes garanties, o només de forma verbal?
o    S’està fent alguna mena de seguiment de quantes persones d’Oliva s’han contractat fins el moment?

PREC DEMANANT A L’ALCADESSA L’ACLARIMENT LES ACUSACIONS SOBRE DAVIID GONZÁLEZ
–    En la sessió ordinària de Ple de desembre, en acabar el debat sobre la moció referida al Periòdic d’Informació Municipal, vosté, alcadessa, va fer una intervenció ha quedat reflectida en l’acta que hem aprovat hui on, lluny de tancar el debat, va fer al•lusió a mi, donant a entendre que jo havia donat tracte de favor a la concessionàra dels mupis a canvi d’alguna cosa, com a mínim així ho vaig entendre jo i les regidores i regidors del grup BLOC-Compromís. En el seu dia, després de les primeres acusacions que va fer vosté en la Comissió Informativa de Foment Econòmic, ja vaig explicar a alguns regidors del govern, que jo no era el responsable polític de la gestió dels Mupis. Per este motiu li pregue, que aclarisca si era o no la seua intenció acusar-me d’haver donar tracte de favor a la concessionàra dels mupis a canvi d’alguna cosa.

QÜESTIÓ D’ORDRE A PLANTEJAR A L’INICI DE LA SESSIÓ
–    L’Ajuntament d’Oliva no disposa d’un Reglament d’Organització Municipal –reglament que, per cert, va anunciar l’alcaldessa a finals de setembre de 2011-. Per tant, és d’aplicació el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre). Aquest, en l’article 94.1, apartat d), estableix que el membre del Ple que es considere al•ludit per una intervenció podrà sol•licitar de l’Alcalde-President que li concedisca un torn per al•lusions, que serà breu i concís. Abans de donar inici al debat i la votació dels punts de l’ordre del dia de la sessió de hui, pregue a l’Alcaldessa, com a presidenta i moderadora del Ple, que prenga en consideració l’apartat que acabe de llegir del ROF.

Arxivat en: Cultura i Educació, Economia i Ocupació, Sanitat i Benestar Social, Urbanisme i Medi Ambient

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *