‘Si la ‘Dipu et beca’ que siga just’, article d’opinió de Ruben Pérez, secretari local del BJ Oliva

La darrera setmana va tindre lloc a Oliva el procés de baremació de resultats per la concessió de beques dins del programa “La Dipu et beca”. La proposta de la regidora del BLOC-Compromís, Rosanna Torres, sol·licitant que participaren representants de les seccions joves dels partits polítics amb representació a l’Ajuntament d’Oliva, va permetre al BLOC JOVE d´Oliva l’assitencia en aquesta comissió de baremació.

Com a novetat, s’eliminaven per primera volta les entrevistes personals. Aquestes, pel seu caràcter subjectiu, no donaven la seguretat que el procés de selecció fora del tot just. El BLOC JOVE d’Oliva valora, per tant, molt positivament les novetats que s’han inclòs en aquest nou procés de selecció.

Encara així, i a pesar de comptar amb aquestes novetats, vam trobar a faltar algunes propostes de no menor importància, que hagueren fet mes just i equitatiu el procés de selecció.

Caldria afegir més titulacions acadèmiques per a cadascun dels perfils dels sol·licitants, ja que aproximadament un 20-25 % dels estudiants, a pesar d’estar cursant estudis molt relacionats amb els perfils, queden exclosos de bestreta per no especificar en les bases un ventall més ampli de titulacions. A més, per a una mateixa plaça, no haurien de competir aspirants amb diferents graus d´estudis (cicle formatiu, diplomatura, grau, llicenciatura), ja que així sempre obtindrà millor puntuació aquella persona que tinga estudis superiors.

En les bases locals no es fa cap referència a la situació socioeconòmica dels aspirants. En aquest moment de crisi econòmica, on moltes famílies d’Oliva tenen grans dificultats econòmiques, és important tindre en compte aquest criteri. Així, per tant, l’alumne i la seua família poden obtindre alguns ingresos extres que els poden permetre fer front a la pujada de les matrícules universitàries imposada pel govern popular els pròxims anys.

Una altra de les carències de les bases aprovades per l’Ajuntament d’Oliva per decret d’alcaldia és la no inclusió del període d’al·legacions. El grup municipal del BLOC-Compromís va demanar un informe jurídic al respecte. Finalment es va obrir un període d’al·legacions, perquè així ho exigeix la llei, encara que aquest ha estat de només cinc dies, amb cap de setmena inclòs, clarament insuficient. Aquest fet, ha pogut tindre influència al desconeixement dels candidats en la presentació de les al·legacions pertinents.

Els mèrits en els estudis de Valencià de l’Escola Oficial d’Idiomes s’han baremat per damunt dels de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, encara que siguen del mateix nivell, la qual cosa és injusta i gens habitual en les bases d’altres municipis.

També s’hauria de tindre en compte el fet que aquells alumnes que no hagen superat un mínim de crèdits exigits en la titulació acadèmica, difícilment podran posar en pràctica els coneixements adquirits, que és una de les finalitats principals de les beques de formació. En les bases tampoc no es té en compte esta circumstància.

Proposem el canvi de sistema de puntuació de la nota mitjana, i que aquesta s’ajuste més a les notes reals: per exemple de 5,00 a 10,00 punts i no de 8,50 a 10,00 com s’ha baremat fins ara.

Per finalitzar, cal valorar positivament la inclusió de totes aquestes novetats importants en el procés de selecció de “la dipu et beca”. El BLOC JOVE d’Oliva reforça la idea de que cara a posteriors anys, caldrien una sèrie de canvis en les bases locals per tenir un procés de selecció més just, equitatiu i solidari.

Arxivat en: Urbanisme i Medi Ambient

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *