Els regidors del BLOC d’Oliva, David Gonzalez i Pau Perez, junt el secretari General i Síndic a les Corts, Enric Morera, han demanat solucions que arriben més enllà de la política de transvasaments d’arena, ja que esta és una política cara que no soluciona rés a llarg termini.

Partint de l’estudi de regressió existent, els regidors del grup municipal han presentat una moció a l’ajuntament d’Oliva, per a que es puga aconseguir una solució definitiva a esta problemàtica.

A continuació teniu la moció:

David González Martínez, Pau Pérez Ledo i Rosanna Torres Pérez, regidors del Grup Municipal del Bloc Nacionalista Valencià, fent ús de la legalitat vigent, presenten al Plenari de la Corporació, per a la seua aprovació, la següent

MOCIÓ

Durant els dies 12 i 13 d’Octubre les costes d’Oliva han patit un temporal de mar que ha causat danys importants a la infraestructura de les Platges i en general al medi físic de la costa d’Oliva. Aquest temporal ha tingut un impacte similar al de desembre de 2001 segons recull l’informe preliminar de danys elaborat per la secretaria tècnica del Sistema de Gestió de Platges d’Oliva (Enviat en data 15 d’Octubre a la Demarcació de Costes de l’Estat i a la Conselleria de Turisme de la Generalitat Valenciana).

Els efectes del temporal han estat devastadors per a la pràctica totalitat del cordó dunar de les costes d’Oliva. Aquest cordó dunar està catalogat com LIC (lloc d’interès comunitari) dinsl’epígraf Dunes de la Safor. Especialment negatius han estat els efectes sobre les platges de Terra Nova-Burguera, Aigua Blanca i Aigua Morta, encara que els efectes s’han fet notar a tota la costa d’Oliva.

La Demarcació de Costes de l’Estat ha anunciat als mitjans de Comunicació 1’6 milions d’euros per a contrarestar els efectes negatius del temporal a diversos municipis del sud del Golf de València, la qual cosa és ben rebuda pels municipis afectats. Es compren, però, que és tracta d’una solució de caràcter transitori, per que la repetició dels temporals té un caràcter cíclic.

Els alcaldes del sud de la Safor van encarregar un estudi sobre la regressió de les costes al Catedràtic Josep Serra per tal d’esbrinar les causes de les pèrdues d’arenes a les seues platges. L’estudi que cofinanciat pel Ministeri de Medi Ambient Rural i Marí, va oferir resposta a les demandes d’informació a més de donar una sèrie de mesures correctores per tal d’evitar els dèficits d’arena a la comarca de la Safor.

“L’estudi integral del front litoral entre les desembocadures dels rius Xuquer i Racons per al desenvolupament de projectes de regeneració i condicionament de la vora litoral” va establir un model de dinàmica litoral on s’estudiaven tres zones: Xuquer-Port de Gandia (Zona 1), Port de Gandia-Port d’Oliva (Zona 2) i Port d’Oliva-Riu Racons (Zona 3), i establia l’estat de cadascuna de les zones, a més de donar una sèrie de mesures correctores per als dèficits d’arena existents.

La gestió del litoral és una competència no transferida a la Comunitat Autònoma per la qual cosa la posada en marxa de mesures de protecció del litoral és competència del Ministeri de Medi Ambient, Medi rural i Marí. És per açò que proposem el següent

ACORD

Sol·licitar a la Demarcació de Costes de l’Estat:

1.La implementació per part de la Demarcació de Costes de l’Estat, depenent del Ministeri de Medi Rural i Marí d’un sistema de protecció de la Costa d’Oliva seguint les pautes de “L’estudi integral del front litoral entre les desembocadures dels rius Xuquer i Racons per al desenvolupament de projectes de regeneració i condicionament de la vora litoral”, del Catedràtic Josep Serra Peris .

2. Que es procedisca a recuperar l’hàbitat dunar, a recuperar l’aspecte natural de la platja i a reconstituir la barrera de protecció que constitueix el cordó dunar per fer front a futurs temporals.

3.Que per tal de trencar la dinàmica litoral i crear zones d’acumulació d’arena, es duga a terme entre d’altres mesures, la col·locació d’elements de protecció en els punts clau, segons la proposta de millores inclosa al nomenat estudi del litoral olivà.

4. Donar trasllat del present acord a la Demarcació de Costes de l’Estat en València.